Vilkår og Kjøpsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Zensykkel.no er Bikepacker AS, Grefsenveien 58, 0487 OSLO, post@zensykkel.no, Orgnr. 925221678, og betegnes i det følgende som zensykkel.no.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, med mindre noe annet er tydelig beskrevet på produktsiden. Eksempler der tilleggskostnader kan forekomme er produkter som blir produsert ved bestilling og sendt fra utlandet. Kjøper risikerer da og måtte betale moms og toll på gitte varer. Ytterligere kostnader som zensykkel.no før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til zensykkel.no.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra zensykkel.no i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

zensykkel.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt bestillingen blir behandlet hos zensykkel.no. 

zensykkel.no kan kreve betaling av forhåndsordre og ordre gjort i perioder der butikken og lageret er stengt. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan zensykkel.no reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som ordren blir behandlet.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6.1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal zensykkel.no levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres i samsvar med kjøperens valgte fraktløsning, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

6.2 Feil i varelageret

Vi forbeholder oss retten til å kansellere varer om varebeholdningen var feil da vi mottok bestillingen din. Om en utsolgt vare er en del av en større ordre, vil de tilgjengelige varene bli sendt som normalt.
Om en feil i varebeholdningen kun gjelder ett produkt, kanselleres bestillingen din umiddelbart. Vi vil informere deg om feilen og tilbakebetale pengene dine så snart som mulig.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett og Retur

Ved retur og angrerett skal kjøper benytte seg av "Retur og Angrerettskjema" som kan lastes ned og printes ut via epost for Leveringsbekreftelse. Kjøper er selv ansvarlig for at epost adresse som blir brukt på kjøp hos zensykkel.no stemmer og at epost fra zensykkel.no kan mottas. Finner man ikke epost med "Retur og Angrerettskjema" bes man sjekke søppelpost eller spam-mappen, eller ta kontakt med post@zensykkel.no. 

Ved bruk av angrerett på bestillingsvarer, varer som er bestilt på forhåndsordre, eller varer vi normalt ikke lagerfører, blir kjøper ansvarlig for å betale alle kostnader forbundet med bestilling av varen. Det kan være frakt frem og tilbake i Norge eller utland, import- og tollavgifter og administrasjonskostnader tilknyttet handelen. 

Informasjon om Retur

zensykkel.no tilbyr 30 dagers retur på ubrukte varer.

Kjøper må selv dekke returkostnadene for produkter du kjøper hos oss ved bruk av angrerett og bytte.

Kjøper har selv ansvaret for retursendingen frem til vi mottar den og kjøper skal følge oppdaterte returinstruksjoner via zensykkel.no "Retur & Bytte" side.

Skal du sende noe i retur eller bytte, skal varen være ubrukt, i original emballasje, uten bruksmerker med alle lapper festet med originale løsninger. 

Informasjon om Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi zensykkel.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom zensykkel.no ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til zensykkel.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. 

For å få tilbakebetalt beløpet ved bruk av angrerett skal varen være i samme stand som da du mottok varen, i original emballasje, med merkelapper og uten synlige bruksmerker. Varen skal kunne selges som ny. Dersom originalemballasje er ødelagt vil varen anses som brukt og en vurdering på verdireduksjon vil tas. Har varen synlige bruksmerker vil ikke retur bli godkjent og sendes tilbake.

zensykkel.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra zensykkel.no fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. zensykkel.no har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom zensykkel.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra zensykkel.no.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra zensykkel.no. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som zensykkel.no ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for zensykkel.no at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at zensykkel.no oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom zensykkel.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre zensykkel.no til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom zensykkel.no ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis zensykkel.no nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet zensykkel.no om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom zensykkel.no godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor zensykkel.no sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi zensykkel.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra zensykkel.no.

Reklamasjon til zensykkel.no bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. zensykkel.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder zensykkel.no urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. zensykkel.no har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. zensykkel.no rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes zensykkel.no eller forhold på zensykkel.no side, kan zensykkel.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. zensykkel.no vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

zensykkel.no kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper zensykkel.no sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

zensykkel.no kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. zensykkel.no kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter zensykkel.no en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan zensykkel.no heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan zensykkel.no kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan zensykkel.no belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke zensykkel.no faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av zensykkel.no eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er zensykkel.no. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan zensykkel.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at zensykkel.noen skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at zensykkel.no skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til zensykkel.no innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.